http://mcu_buriram.igetweb.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com
 

 หน้าแรก

 ดาวน์โหลดเอกสาร

 ราคา เอกสารประกอบการบรรยาย

 ประวัติและผลงาน

 ติดต่อเรา

 เผยแพร่ผลงานวิชาการ

สถิติ

เปิดเว็บ23/12/2009
อัพเดท21/03/2020
ผู้เข้าชม301,058
เปิดเพจ376,478

บริการ

ฟังเพลงออนไลน์

http://www.oo-cha.com/index.php

ปฎิทิน

« June 2023»
SMTWTFS
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
iGetWeb.com
AdsOne.com

 ประวัติ

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์   ขันแก้ว
(สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาแนะแนว)

 นักธรรมเอก,  เปรียญธรรม ๙ (ป.ธ.๙)

 กศ.ม. (การบริหารการศึกษา)

พธ.ด. (พุทธจิตวิทยา)

วัน-เดือน-ปี

                วันอาทิตย์ที่ ๑๑ เมษายน ขึ้น ๑๒ ค่ำ  พ.ศ.๒๕๑๙ เวลา ๑๙.๐๐ น. ปีมะโรง

                 บิดา ชื่อ ธรรมะ  มารดา ชื่อ ขิ่น  ขันแก้ว

สถานที่เกิด

                เลขที่ - หมู่ ๔ บ้านเวียงหอม ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย

ที่อยู่ปัจจุบัน

               ๑๘ หมู่ ๗ บ้านยางพัฒนา ตำบลบ้านยาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์  ๓๑๑๓๐

สถานภาพ   สมรส 

 

ประวัติการศึกษา

        วิทยาฐานะทางโลก

              พ.ศ.๒๕๕๐         ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์

                                        สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร

                                        (กศ.ม. M.Ed), GPA. 3.72

               พ.ศ.๒๕๖๐          พุทธศาสตรดุษฏีบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์

                                        สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

                                        (พธ.ด.), GPA. 3.75

     

        วิทยาฐานะทางธรรม       นักธรรม

                พ.ศ.๒๕๓๒           สอบผ่านนักธรรมชั้น ตรี (น.ธ.ตรี)

                พ.ศ.๒๕๓๔           สอบผ่านนักธรรมชั้น โท (น.ธ.โท)

                พ.ศ.๒๕๓๖           สอบผ่านนักธรรมชั้น เอก (น.ธ.เอก)

                                        บาลี

                พ.ศ.๒๕๓๔           สอบผ่านประโยค ๑-๒ (ป.ธ.๑-๒)

                พ.ศ.๒๕๓๕           สอบผ่านเปรียญธรรม ๓ ประโยค (ป.ธ.๓)

                พ.ศ.๒๕๓๗           สอบผ่านเปรียญธรรม ๔ ประโยค (ป.ธ.๔)

                พ.ศ.๒๕๓๙           สอบผ่านเปรียญธรรม ๕ ประโยค (ป.ธ.๕)

                พ.ศ.๒๕๔๐           สอบผ่านเปรียญธรรม ๖ ประโยค (ป.ธ.๖)

                พ.ศ.๒๕๔๑           สอบผ่านเปรียญธรรม ๗ ประโยค (ป.ธ.๗)

                พ.ศ.๒๕๔๒           สอบผ่านเปรียญธรรม ๘ ประโยค (ป.ธ.๘)

                พ.ศ.๒๕๔๗           สอบผ่านเปรียญธรรม ๙ ประโยค (ป.ธ.๙)

ตำแหน่งทางวิชาการ

              พ.ศ.๒๕๖๐             คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ ๑๐๙๘/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตาราจารย์
                                           สั่ง ณ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐
ประสบการณ์ทำงาน

              พ.ศ. ๒๕๔๓-๒๕๔๗   หัวหน้าคณะการอบรมบาลีก่อนสอบสนามหลวง

              พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๗   อาจารย์ใหญ่โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดสันต้นผึ้ง เชียงราย

              พ.ศ. ๒๕๔๗-๒๕๕๑   อาจารย์ใหญ่โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดเจ็ดยอด เชียงราย

              พ.ศ. ๒๕๕๐              อาจารย์สอนพิเศษรายวิชาแต่งแปลบาลีและบาลีไวยากรณ์  คณะพุทธศาสตร์ ชั้นปีที่ ๑ - ๒

                                            มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา   ห้องเรียนวัดพระแก้ว จังหวัดเชียงราย

             พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๒    หัวหน้าสาขาวิชาพระพุทธศาสนา คณะพุทธศาสตร์  ห้องเรียนวัดพระแก้ว จังหวัดเชียงราย

              พ.ศ.๒๕๖-ปัจจุบัน      อาจารย์ประจำวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ คำสั่งที่ ๓๕๓/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖

งานวิจัย

        ๑.พุทธจริยธรรมแนวคิดปรัชญาและกระบวนการเสริมสร้างสังคมสันติสุขในจังหวัดบุรีรัมย์  สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ งบประมาณ ๒๕๕๙

        ๒.รูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัย ตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ งบประมาณ ๒๕๖๑

        ๓.ปัจจัยทางพุทธจิตวิทยาที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ในพหุนิยมวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ งบประมาณ ๒๕๖๑

        ๔.กระบวนสร้างพฤติกรรมความรับผิดต่อองค์กรตามหลักพุทธจิตวิทยาของบุคลากรสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณ ๒๕๖๑

       ๕.รูปแบบและกระบวนการขับเคลื่อนการบริหารกิจการคณะสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณ ๒๕๖๑

ผลงานวิชาการ

        ๑.กาเมสุมิจฉาจารสิกขาบทเพื่อสันติสุขในสังคมไทย การประชุมวิชาการระดับชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
            (ครั้งที่ ๔) ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙

        ๒.การเยียวยาและพัฒนาจิตใจมนุษย์ตามหลักพุทธจิตวิทยา  การประชุมวิชาการระดับชาติ (ครั้งที่ ๑) ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ 

        ๓.การเสริมสร้างความผาสุกทางจิตวิญญาณของผู้สูงอายุตามหลักพระพุทธศาสนา วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๑ ม.ค.-เม.ย.๒๕๖๐

        ๔. การเสริมสร้างความรักแบบยั่งยืนตามหลักพุทธจิตวิทยา การประชุมวิชาการระดับชาติ (ครั้งที่ ๑) ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ วิทยาเขตแพร่ 

        ๕.กลยุทธ์การให้คำปรึกษาของพระพุทธเจ้าในพระสูตร การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (ครั้งที่ ๑) ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ วิทยาลัยสงฆ์นครพนม

        ๖.รูปแบบการสร้างความสุขในการทำงานในองค์กรตามหลักพุทธจิตวิทยา การประชุมวิชาการระดับชาติ (ครั้งที่ ๒) ๙ กันยายน ๒๕๖๑ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน

        ๗.ปัญหาเกี่ยวกับการกระทำความผิดของพระภิกษุในพระพุทธศาสนา การประชุมวิชาการระดับชาติ (ครั้งที่ ๒) ๙ กันยายน ๒๕๖๑ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน

        ๘.การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แนวพุทธจิตวิทยาสำหรับเด็กปฐมวัย การประชุมวิชาการระดับชาติ (ครั้งที่ ๒) ๙ กันยายน ๒๕๖๑ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน

        ๙.ปัจจัยทางพุทธจิตวิทยาที่มีผลต่อความรับผิดชอบต่อองค์กรของบุคลากรสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์. การประชุมวิชาการระดับชาติ                   
            ( ครั้งที่ ๑) วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด,
        ๑๐.อาณาจักรตามพรลิงค์ในทัศนะของชาวศรีลังกา.  การประชุมวิชาการระดับชาติ (ครั้งที่ ๑) วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด,


ประสบการณ์การสอน
รายวิชา...

                                      : บาลีไวยากรณ์ sp ๑๐๑-๑๑๒            : พระสุตตันตปิฎก

                                      : พระอภิธรรมปิฎก                            : ฉันทลักษณ์บาลีภาษา

                                      : บาลีไวยากรณ์ชั้นสูง                       : ความรู้เบื้องต้นการบริหารจัดการ

                                      : นิเวศวิทยาในพระไตรปิฎก                : คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

                                     : แต่งแปลบาลี (กรรมการออกข้อสอบกลาง)

                                     : การสอนแบบโยนิโสมนสิการ              : พุทธวิธีการสอน

                                     : แนวโน้มการศึกษาพระพุทธศาสนา      : ภาษาศาสตร์เบื้องต้น

                                     : บริหารจัดการในห้องเรียน                  : พระสงฆ์กับภาวะผู้นำ

                                     : นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา 

                                       : พัฒนาการการศึกษาคณะสงฆ์ไทย       : วากยสัมพันธ์

                                     : การใช้ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู  : พุทธปรัชญาการศึกษา

ความสามารถพิเศษ

                        -สามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมต่าง ๆ

                        -สามารถใช้โปรแกรม SPSS สำหรับวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย

งานรับผิดชอบปัจจุบัน

                        -อาจารย์ประจำสาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาการแนะแนว

                        -เป็นที่ปรึกษานิสิตชั้นปีที่ ๓ คณะครุศาสตร์

                        -คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน

                       -รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานห้องสมุดและสารสนเทศ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
          

ผลงานด้านตำราเรียน เอกสารประกอบการสอน

        (หลักสูตรประกาศนียบัตรบริหารกิจการคณะสงฆ์ ป.บส.)

                       ๑. วิชาพุทธวิธีการสอน

                       ๒. วิชาสัมมนาการบริหารกิจการคณะสงฆ์

                       ๓. วิชาพระสงฆ์กับภาวะผู้นำ

                       ๔. วิชาการบริหารงานสาธารณูปการ

                       ๕. วิชาการบริหารศาสนสมบัติ

                       ๖. วิชาการบริหารการศึกษาคณะสงฆ์

                       ๗. วิชาการบริหารงานธุรการ

                       ๘. วิชาการปกครองคณะสงฆ์

                      ๙. วิชาการบริหารงบประมาณ

      
(หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต)

                    ๑.การบริหารจัดการห้องเรียน                        

                    ๒.แนวโน้มการศึกษาทางพระพุทธศาสนา   

                    ๓.นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา

                    ๔.พัฒนาการศึกษาคณะสงฆ์ไทย

                    ๕.ฉันทลักษณ์บาลีศึกษา

                   ๖.การใช้ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู

                   ๗.แต่งแปลบาลี

                  ๘.บาลีไวยากรณ์ชั้นสูง    

                  ๙.พุทธปรัชญาการศึกษา

                  ๑๐.หลักสูตรและสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา

                  ๑๑.การสอนแบบโยนิโสมนสิการ

                  ๑๓.ศาสตร์การสอน

                 ๑๔.พุทธจิตวิทยาแนะแนวเชิงบวก

                 ๑๕.การสอนการบริหารจิตและเจริญปัญญา

                 ๑๖.พุทธวิธีการสอน

                 ๑๗.การสอนธรรมวิทยา

                 ๑๘.นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางพระพุทธ

                ๑๙.หลักการและปรัชญาการศึกษา

 

(หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต)

                    ๑.การแนะแนวการศึกษาและอาชีพ                    

                    ๒.การสอนแบบโยนิโสมนสิการ

                    ๓.การสอนการบริหารจิตและเจริญปัญญา

                    ๔.ปรัชญาและจริยธรรมทางการศึกษา

                    ๕.เทคนิคการเก็บข้อมูลรายบุคคล

ประสบการณ์ในการสอน

                   ก.การสอนในระดับปริญญาตรี

                         ๑.การบริหารจัดการห้องเรียน            

                       ๒.แนวโน้มการศึกษาทางพระพุทธศาสนา

                      ๓.นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา

                      ๔.พัฒนาการศึกษาคณะสงฆ์ไทย

                      ๕.ฉันทลักษณ์บาลีศึกษา

                      ๖.การใช้ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู

                      ๗.แต่งแปลบาลี

                      ๘.บาลีไวยากรณ์ชั้นสูง 

                      ๙.พุทธปรัชญาการศึกษา

                     ๑๐.หลักสูตรและสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา

                     ๑๑.การสอนแบบโยนิโสมนสิการ

                     ๑๓.ศาสตร์การสอน

                     ๑๕.พุทธจิตวิทยาแนะแนวเชิงบวก

                     ๑๖.การสอนการบริหารจิตและเจริญปัญญา

                     ๑๒.พุทธวิธีการสอน

                     ๑๔.การสอนธรรมวิทยา

                     ๑๖.นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางพระพุทธ

                     ๑๗.เทนนิคการเก็บข้อมูลรายบุคคล

                     ๑๘.การแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

ที่ทำงานปัจจุบัน

                มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์  

                ถ.บุรีรัมย์-ประโคนชัย   ต.เสม็ด  อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 33000

เบอร์ติดต่อ      ๐๘-๒๑๘๐-๔๕๗๖

E.mail             teentip@hotmail.com

www.             http://learners.in.th/profile/phramahatip

www.            http:// mcu_buriram.igetweb.com

view

 หน้าแรก

Log In

นิิสิตปฏิบัติการสอน

 บอร์ดแสดงความคิดเห็น

 รวมรูปภาพ

สาขาการสอนพระพุทธศาสนา

 ติดต่อเรา

view